طراحی سایت
X
اولین جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزش
  • آدرس: ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش، معاونت آموزشی، مدیریت روابط بین الملل
  • کد پستی :6931851147 
  • شماره تماس :08432227152
  • شماره تماس : 08432227106
  • Email: International@medilam.ac.ir